Loader

Disclaimer

Disclaimer voor www.solliance.eu

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.solliance.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Solliance Solar Research. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solliance Solar Research is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Solliance Solar Research.

 

Geen garantie op juistheid

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Solliance Solar Research te mogen claimen of te veronderstellen.

Solliance Solar Research streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Solliance Solar Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.solliance.eu op deze pagina.

 

Contact

De Solliance solar research website valt onder redactionele verantwoordelijkheid van:

Niels van Loon

TNO

High Tech Campus 21

5656 AE Eindhoven

Nederland

+31 (0)88 8668 040

info [at] solliance [dot] eu

How can we help you?